Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Largo Igreja Agualva

Tourada
Touro 235, Touro 313, Touro 294, Touro 6

Santa Bárbara - Ribeira Manuel Vieira

Tourada
Touro 258, Touro 6, Touro 232, Touro 323