Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Porto de Pescas Porto Judeu

Tourada
Touro 45, Touro 47, Touro 33, Touro 55

Beiras na Casa da Ribeira

Tourada
Touro 252, Touro 308, Touro 55, Touro 48