Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 3


Caminho St. Isidro Casa da Ribeira

Tourada
Touro 41, Touro 51, Touro 25, Touro 58

Porto São Mateus

Tourada
Touro 41, Touro 51, Touro 19, Touro 292

São Bento - São Luís

Tourada
Touro 4, Touro 47, Touro 41, Touro 58