Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 3


Largo St. Bárbara

Tourada
Touro 23, Touro 357, Touro 348, Touro 371

Bairro São Pedro Biscoitos

Tourada
Touro 243, Touro 29, Touro 338, Touro 348

Praia da Vitória - Rossio

Tourada
Touro 329, Touro 356, Touro 348, Touro 369