Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Porto Judeu - Largo Santo António

Tourada
Touro 235, Touro 298, Touro 248, Touro 325

Santo Amaro - Largo

Tourada
Touro 248, Touro 325, Touro 134, Touro 29