Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 1


Santa Bárbara - Ribeira Manuel Vieira

Tourada
Touro 258, Touro 6, Touro 232, Touro 323