Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Vila Nova - Porto Pescas

Tourada
Touro 99, Touro 3, Touro 23, Touro 9

São Mateus - Terreiro (puros)

Tourada
Touro 19, Touro 315, Touro 358, Touro 23