Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Posto Santo - Grota do Medo

Tourada
Touro 13, Touro 71, Touro 290, Touro 15

São Bartolomeu - Terreiro

Tourada
Touro 15, Touro 35, Touro 34, Touro 303