Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 2


Posto Santo - Grota do Medo

Tourada
Touro 13, Touro 71, Touro 290, Touro 15

São Mateus - Cantinho

Tourada
Touro 13, Touro 97, Touro 63, Touro 277