Touradas Agendadas - 0


Touradas Realizadas - 1


Canada Biscoito Fonte Bastardo

Tourada
Touro 20, Touro 12, Touro 247, Touro 25